Se alla

Vård och omsorg

Liberalerna vill:

  • Fler platser i äldreboenden, gör det attraktivt att bygga i Mörbylånga kommun
  • Ge hemtjänsten rätt budgetförutsättningar
  • Slå vakt om rätten till hemlagad mat i hemtjänsten och på äldreboenden
  • Det ska vara tryggt att bli gammal i Mörbylånga kommun
  • Rätt till omsorgsboende utan behovsutredning för alla som fyllt 85 år
  • Fler hembesök av läkare och annan sjukvårdspersonal
  • Prova Skånes modell med äldremottagning på hälsocentralerna

 

Befolkningsprognosen är tydlig: kommunen kommer behöva fler platser i äldreboenden och ytterligare byggnation av trygghetsboenden under de kommande åren. Eftersom kommunens investeringsutrymme är begränsat vill Liberalerna att kommunen bjuder in fler privata aktörer genom riktade insatser, för att fler ska se nyttan av att investera i vår kommun. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom markanvisningstävlingar, eller att anordna en äldreboendemässa med privata byggherrar som inbjudna gäster.

Hemtjänsten ska fortsätta utvecklas, där digitalisering med trygghetslarm kan vara ett alternativ för den som vill. Hemtjänstens resursfördelning behöver utredas och sannolikt öka för att motsvara den faktiska kostnaden. Liberalerna slår vakt om rätten till hemlagad mat i hemmet. Medarbetarna inom äldreomsorgen ska få löpande fortbildning kring såväl omvårdnad som andra viktiga kompetensområden i ett allt mer krävande yrke.

Ingen ska vara rädd att bli gammal i Mörbylånga kommun. De som bor i kommunens äldreboenden ska ha rätt att vistas ute dagligen, att få stiga upp, duscha, lägga sig och äta vid rimliga tider. Rätten till individuell frihet och självbestämmande ska inte försvinna med åldern.

Vi vill att alla som fyllt 85 år ska ha rätt till omsorgsboende utan prövning. Att veta att det finns en plats ökar tryggheten.

Kommunen ska tillsammans med landstinget/regionen möjliggöra fler hembesök av läkare och sjuksköterskor hos våra äldre, både i de egna hemmen och på äldreboenden. Många äldre har svårt att ta sig till sjukvården. Väntetiderna på akuten kan vara långa. Sjukvården borde i större utsträckning kunna komma hem till patienten. Förutom att möjliggöra fler hembesök från läkare från den egna hälsocentralen kan ett team eller en mobil doktor underlätta särskilt för multisjuka äldre och de som saknar körkort. Att slippa skjutsa underlättar också för anhöriga och med fler hembesök blir det också enklare att göra bättre läkemedelsgenomgångar.

Liberalerna vill också att kommunen blir ett försöksområde med äldremottagning på hälsocentralerna. Det innebär att en hälsocentral har en särskild mottagning för äldre under vissa tider. På en sådan mottagning avsätts längre tid för patientbesöken med sjukvårdspersonal som ska ha särskild kompetens kring äldres sjukdomar. Detta finns redan i Skåne och är mycket uppskattat av både patienter och personal.